Użycie artykułów Business Empire wymaga zgody wydawcy. Business Empire oferuje licencję na publikację artykułów na stronach internetowych oraz na innych polach eksploatacji. Stawka za jeden artykuł wynosi 50 PLN + VAT, przy czym każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny na życzenie klienta, także dla większej ilości artykułów, zdjęć oraz materiałów wideo. W sprawach zakupu licencji proszę kontaktować się pod e-mailem: kontakt@businessempire.pl

Regulamin udzielenia licencji

1. Postanowienia ogólne

1.1 Portal Business Empire rozporządza prawami autorskimi do Materiałów własnych zamieszczonych w zasobach Serwisu, w zakresie wynikającym z Licencji, która jest udzielana przez portal.

1.2 Portal Business Empire jest uprawniony do rozporządzania prawami autorskimi do Materiałów Użytkownika, które zostały zamieszczone w zasobach Serwisu, w zakresie, który wynika z Licencji udzielanej przez Portal.

1.3 Wszelkie Materiały udostępniane na warunkach niniejszej licencji podlegają ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904.). Zabrania się korzystania z Materiałów inaczej niż tak, jak zostało to określone w niniejszej licencji lub prawie autorskim.

1.4 Dostęp do zasobów Serwisu objętych niniejszą umową, zastrzeżony jest wyłącznie dla Użytkowników licencyjnych.

1.5 Użytkownik oświadcza, że jest Użytkownikiem licencyjnym w powyższym rozumieniu, uprawnionym do uzyskania dostępu do Portalu na podstawie umowy zawartej z Portalem.

1.6 Materiały nieposiadające wskazanego źródła danego Artykułu są całkowitą własnością Portalu Business Empire.

2. Przedmiot Licencji udzielanej przez Portal

2.1 Przedmiotem niniejszej Licencji jest udzielenie upoważnienia do rozpowszechniania Materiałów, które Użytkownik zamierza pobrać z zasobów Portalu drogą elektroniczną, w imieniu i na rzecz Portalu lub osób trzecich, których Materiały znajdują się w zasobach Portalu na podstawie odrębnej umowy. W stosunku do Materiałów przekazanych Portalowi przez osoby trzecie Portal posiada prawo do udzielania dalszych upoważnień do rozpowszechniania tych Materiałów.

2.2 Zaakceptowanie Licencji jest warunkiem zamieszczenia i/lub pobrania Materiałów z zasobów Portalu.

3. Zakres licencji

3.1 Portal, działając w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu i na rzecz osób trzecich, udziela Użytkownikowi na czas nieoznaczony, niewyłącznej i nieprzenoszalnej (także w zakresie udzielenie sublicencji) licencji na rozpowszechnienie Materiałów na polach eksploatacji obejmujących: zwielokrotnienie, opublikowanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie w szczególności w telewizji, radiu oraz na stronach systemów informatycznych. Ponadto Użytkownik jest upoważniony do dokonywania skrótów Materiałów oraz do dokonywania drobnych, technicznych modyfikacji Materiałów koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów. W przypadku, gdy Portal działa w imieniu i na rzecz osób trzecich, Materiały oznaczone są dodatkowymi informacjami wskazującymi na uprawnionego, w imieniu którego lub na którego rzecz Portal udziela upoważnienia. W odniesieniu do Materiałów osób trzecich znajdujących się na Portalu Portal jest, w stosunku do Użytkowników, jedynym przedstawicielem umocowanym do podejmowania czynności prawnych i faktycznych. Jakikolwiek kontakt z tymi osobami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Portalu.

3.2 Udzielenie Licencji następuje odpłatnie. Szczegóły na co i w za ile jest udzielana Licencja, ustalane są zawsze indywidualnie.

3.3 Użytkownik zobowiązuje się korzystać z pobranych Materiałów z zachowaniem praw osób trzecich. Portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tych praw.

3.4 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów chroniących prawo do wizerunku osób przedstawionych w Materiałach oraz ich dóbr osobistych. Użytkownik zobowiązuje się do działania w tym zakresie ze szczególną starannością polegającą w szczególności na każdorazowej ocenie kontekstu rozpowszechniania Materiałów oraz przedstawionych na nich wizerunków osób, a także – z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących praw do wizerunku i ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich – słusznego interesu twórcy. W przypadku konieczności uzyskania stosownego zezwolenia lub skierowania w stosunku do Użytkownika roszczeń osób, których wizerunku publikacja ma dotyczyć, Użytkownik informuje o tym niezwłocznie Portal.

3.5 Na żądanie Portalu Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia pobranych Materiałów. Przesłanie takiego żądania przez Portal jest równoznaczne z zakazem wykorzystania Materiałów w jakikolwiek sposób. W tym szczególnym przypadku wcześniej dokonana płatność za udzielenie Licencji jest zwracana Użytkownikowi.

3.6 Niniejsza Licencja nie obejmuje rozpowszechniania Materiałów w celach reklamowych lub promocyjnych, niezależnie od rodzaju nośnika, środka przekazu i zakresu ich rozpowszechniania. Rozpowszechnianie Materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym wymaga uprzedniej zgody Portalu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

3.7 Na żądanie Portalu Użytkownik zobowiązuje się oznakować opublikowane lub rozpowszechnione Materiały w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z informacją o Materiale zawartym w jego opisie, a w szczególności poprzez wskazanie na źródło pochodzenia Materiału oznaczeniem ©Business Empire użytym samodzielnie lub wraz z oznaczeniem dodatkowym wskazującym na osoby trzecie, w przypadku gdy opis wskazuje na pochodzenie Materiałów od osób trzecich.

3.8 Użytkownik nie jest uprawniony do zwielokrotniania lub powielania Materiałów w zakresie przekraczającym upoważnienie do rozpowszechniania Materiałów określone w niniejszej Licencji.

3.9 Użytkownik nie jest uprawniony do przechowywania jakichkolwiek kopii Materiałów, ich archiwizacji lub katalogowania w innym celu niż związany z korzystaniem z Licencji, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Portalu.

3.10 W przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z powyższych postanowień Portal zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

4. Przedmiot i zakres licencji udzielanej przez

Użytkownika

4.1 Użytkownik przesyłając za pomocą wiadomości mailowej na adres redakcja@businessempire.pl Materiały Użytkownika, wyraża zgodę na nieodpłatną, nieograniczoną czasowo i terytorialnie publikację zamieszczonego Materiału Użytkownika na Portalu oraz na korzystanie z Materiału Użytkownika na następujących polach eksploatacji:

a) wprowadzanie do obrotu,

b) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do bazy danych,

c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i czasie przez siebie wybranym, m.in. udostępnianie w sieci Internet np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per–view, dostępnych w technice downloading, streaming, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem wszelkich systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomoc telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

d) publiczne odtworzenie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub wideo np. komputerów odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy mp3, iPod, iPhone, iPad itp.),

e) użyczenie i/lub najem,

f) obróbki cyfrowej w celu dostosowania do wymogów Serwisu,

g) nieodpłatnego wykorzystania wizerunku osób utrwalonych w Materiałach Użytkownika,

h) wykorzystania Materiałów Użytkownika w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem do włączania ich w całości lub we fragmentach do utworów i tworzenia opracowań,

i) umieszczania Materiałów Użytkownika w bazach danych,

j) wykorzystania Materiałów Użytkownika w celu promocji Portalu.

4.2 Użytkownik upoważnia Portal do decydowania o sposobie oznaczenia zamieszczonych przez Użytkownika Materiałów Użytkownika podanymi przez Użytkownika danymi.

4.3 Zamieszczając w Portalu Materiał Użytkownika Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:

a) nadesłane treści są jego autorstwa i nie naruszają ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

b) informacja zawarta w Materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.

4.4 Użytkownik oświadcza, że osoby utrwalone Materiałach Użytkownika, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w szczególności w sieci Internet.

4.5 Użytkownik zamieszczając Materiał Użytkownika w Serwisie ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

4.6 Użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Portal sublicencji oraz przenoszenie praw i zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z przesłanych Materiałów Użytkownika w zakresie określonym w Licencji.

4.7 Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielenie Licencji następuje nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia dla Użytkownika.

5. Postanowienia końcowe

5.1 W razie wątpliwości co do zakresu przysługujących Użytkownikowi uprawnień wynikających z niniejszej Licencji, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić się do przedstawiciela Portalu, upoważnionego do udzielenia stosownych informacji.

5.2 W kwestiach nieuregulowanych Licencją, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach okrewnych oraz kodeksu cywilnego.

5.3 Spory wynikające lub mogące wyniknąć z niniejszej Licencji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Portalu.

5.4 W przypadku wystąpienia przeciwko Portalu przez osoby trzecie z roszczeniamiwynikającymi z publikacji Materiałów z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Licencji, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić w miejsce Portalu do postępowania oraz pokryć wszelkie koszty Portalu poniesione w związku z dochodzeniem tych roszczeń przez osoby trzecie: w szczególności koszty procesowe, negocjacji, opinii prawnych i tym podobne.